Εισαγωγή στα Μικρόβια

Ενότητα 1.1, Σ’ αυτήν την ενότητα, οι μαθητές εισάγονται στον κόσμο των μικροοργανισμών, αρχικά ερευνώντας τους διαφορετικούς τύπους και τις μορφές των μικροοργανισμών και στη συνέχεια εξετάζοντας προσεκτικά τους ωφέλιμους και βλαβερούς μικροοργανισμούς.

Σε αυτήν την εισαγωγική δραστηριότητα, οι μαθητές εξοικειώνονται με τους διάφορους τύπους και τις μορφές των μικροοργανισμών μέσω ενός διαδραστικού παιχνιδιού μάθησης.

Η συνοδευτική, επιπλέον δραστηριότητα, ενισχύει τις γνώσεις των μαθητών  σχετικά με την δομή των μικροοργανισμών, μέσω της προετοιμασίας ερευνητικών αφισών. Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να προτιμήσουν να διερευνήσουν την ιστορία της μικροβιολογίας με τη δημιουργία μιας αφίσας βασισμένης στην διαχρονικότητα της μικροβιολογίας.

 

 

 

 

border border
border