Welcome to e-Bug for Senior Schools

Përdorni vegëzat në të majtë për t‘u qasur dhe shkarkuar secilin seksion të pakos mësimore veç e veç ose shtypni këtu për ta shkarkuar tërë pakon. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

Senior pack   MS Office icon     Adobe PDF icon

Për ta ulur kërkesën e fotokopjimit të materialeve voluminoze, mund t’i shkarkoni shumicën e shënimeve të nxënësve si prezentime në dërrasë të bardhë.

Vizitoni vegzën e nxënësve për të shikuar rangun e aktiviteteve interaktive dhe rishikimin e udhëzimeve për nxënësit në shtëpi. Tërë materiali online është dizajnuar për t‘i mbuluar të njejtat rezultate të mësimnxënies sikurse pakoja dhe mund të përdoret për mësim në mënyrë argëtuese dhe interaktive.

This educational pack and support material supports the majority of recommendations for schools, educational and residential settings for children and young people in the NICE guideline on antimicrobial stewardship.

National Institute for Health and Care Excellence January 2017

Campaign timeline

Our Campaign timeline details national and international health campaigns that run throughout the year.

This tool allows you to navigate through the months to see details of each campaign, as well as links to relevant e-Bug resources, to help you fit these campaigns into your lesson plans.

You can access it from this link: www.e-bug.eu/campaign

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again