Hyrje në Mikrobet

Në këtë pjesë nxënësit njoftohen me botën e mikrobeve. Së pari ata do të eksplorojnë llojet dhe format e ndryshme të mikrobeve dhe më pas do të trajtojnë më detajisht mikrobet e mira dhe të këqija. Prezantimi në Microsoft Powerpoint dhe animacioni ‘Sa i madh është mikrobi’ mund të ndihmojnë në përvetësimin e kësaj teme të vështirë.

Në këtë aktivitet hyrës nxënësit do të njoftohen me llojet dhe format e ndryshme të mikrobeve nëpërmjet një loje interaktive me letra.

Aktiviteti shtesë që e shoqëron materialin i përforcon njohuritë e nxënësve për strukturën e mikrobeve nëpërmjet përgatitjes së posterëve kërkimorë.

Si alternativë, nxënësit mund të hulumtojnë për historinë e mikrobiologjisë duke përgatitur një poster me zhvillimin historik të mikrobiologjisë ndër vite

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again