Përdorimi i antibiotikëve dhe Mjekësia

Sëmundjet e shkaktuara nga mikrobet rezistente në antibiotikë janë një problem shqetësues për komunitetin dhe për spitalet tona. Kjo pjesë hulumton përdorimin e antibiotikëve dhe barnave në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme dhe infeksioneve.

Në këtë aktivitet praktik, acidet dhe bazat në pllakat e agarit përdoren për të përfaqësuar bakteret dhe antibiotikët. Në grupe, nxënësit testojnë efektin e një vargu të antibiotikëve (tretësirave bazike) në baktere (acid dhe indikator në agar) të kultivuara nga mostrat e pacientëve dhe përcaktojnë se cilën sëmundje e ka pacienti nga lista e dhënë.

Aktiviteti shtesë i stimulon nxënësit që të hulumtojnë tema të rëndësishme ‘të nxehta’ të ndërlidhura me përdorimin e antibiotikëve në ditët e sotme.

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again