Mikrobet e dëmshme

Infeksionet me mikrobe shfaqen kudo në botë. Pjesa me mikrobet e dëmshme i njofton nxënësit me një varg sëmundjesh infektive të shkaktuara nga mikrobet e dëmshme në tërë botën.

Prej nxënësve kërkohet që të sillen si shkencëtarë dhe të grupojnë disa sëmundje nën tituj të ndryshëm me qëllim të adresimit të problemeve që mund të shfaqen. Duke e bërë këtë aktivitet, nxënësit do të mësojnë se nuk është gjithmonë e lehtë që të identifikohet dhe trajtohet një sëmundje.

Një debat në klasë është fokusi i këtij aktiviteti shtesë. Nxënësit hulumtojnë një dilemë të madhe shkencore – a jemi shumë të pastër apo nuk jemi aq të pastër?

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again