junior banner
 

Përdorimi i antibiotikëve dhe mjekësia

Pyetjet kur, pse dhe si të përdoren antibiotikët mund të jenë të paqarta për shumë njerëz. Ky diskutim i nxënësve eksploron përdorimin e antibiotikëve dhe barnave të ndryshme në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme.

Nxënësit iu ekspozohen skenarëve të ndryshëm me skena komike gjatë një dite në jetën e Amit dhe Harrys.

Një diskutim në klasë për secilin skenar i ndihmon nxënësit të vendosin a pajtohen apo nuk pajtohen me fjalitë e thëna. TS 4 vepron si udhëzues i mësuesit gjatë secilit diskutim.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again