junior banner
 

Mikrobe Mania

Në këtë seksion nxënësit i ofrohet një hyrje në botën e mrekullueshme të mikrobeve. Fillimisht, nxënësit eksplorojnë llojet dhe format e ndryshme të mikrobeve dhe pastaj i ekzaminojnë mikrobet e dobishme dhe të dëmshme. Në mësimin e kësaj teme të vështirë mund të përdoret edhe prezentimi në powerpoint „Sa është i madh mikrobi?

Ky aktivitet njoftues i nxit nxënësit që t‘i përdorin shkathtësitë vrojtuese dhe imagjinatën e tyre me qëllim që t‘i krijojnë mikrobet duke përdorur plastelinat. Përmes këtij aktiviteti interaktiv, nxënësit mësojnë për bakteret, viruset dhe fungjet; madhësinë e tyre dhe faktin se ato mund të ndodhen kudo.

Aktiviteti plotësues Mikrobemania i fuqizon mësimet e klasës dhe i lejon nxënësit të vendosin se a është mikrobi i diskutuar baktere, virus apo fung.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again